Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka

Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka
Rodiny so staršími ľuďmi, cítia požehnanie z tohto spolužitia pre seba. V rozvojových krajinách počet pôrodov klesá a starý ľudia sú vnímaný ako záťaž. Starostlivosť, ktorú potrebujú, predstavuje náročnú skúšku pre ich blízkych. Čím viac sa svet odvracia od okamihu smrti, tým viac ho potrebuje upriamiť na poslednú fázu života. Krehkosť a empatia staršieho človeka sú často zneužité na získanie ekonomického prospechu. Mnohé rodiny nás učia, že posledná fáza života je zavŕšením existencie človeka vo veľkonočnom tajomstve. Cirkev starším ponúka prijatie v svojich štruktúrach, aby mohli žiť v pokojnom a rodinnom prostredí. Eutanázia a asistovaná samovražda sú vážnymi hrozbami pre rodiny na celom svete. Dnes sú legálne v mnohých štátoch. Cirkev, odporuje týmto praktikám, a zároveň chce pomáhať rodinám, ktoré sa starajú o svojich starých a chorých členov.
Veľa rodín žije v biede. Sú znevýhodnení, a ich hraničné životné situácie sa prežívajú ťažšie. Ťažkosti na chudobnú domácnosť doliehajú tvrdšie. „Žena- dieťa vychováva sama, musí pracovať, dieťa nemá komu zveriť, dieťa vyrastá opustené a tým vystavené rôznym rizikám: jeho osobné dozrievanie je ohrozené.“ V takýchto chvíľach, má Cirkev ponúknuť starostlivosť – pochopenie, utíšenie, začlenenie, uzdravenie, milosť a svetlo evanjelia – vyhýbajúc sa ukladaniu noriem, ktoré by boli kameňmi, odsúdením, či pocitom opustenosti Matkou, ktorá ich má obdarovať Božím milosrdenstvom.
 
Body 48 – 49
Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen ty-a-vyhlasenia/p/dokumen ty-papezov/c/apostolska-e xhortacia-amoris-laetitia ; Foto: http://www.archbalt.org/news-events/images/Ap ostolic-Exhortation_Amori s-Laetitia_1.jpg
Autor: drh