Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka

Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka
Príčiny zlyhania výchovy: viacero zamestnaní, únava, nechuť sa rozprávať, nestretávanie sa pri stolovaní, lákadlo televízie, počítačov, mobilov a iné rozptýlenia pre jednotlivcov. Sťažuje to výchovu aj odovzdávanie viery deťom. Rodiny trpia úzkosťou, starosťou ako predchádzať problémom, ale neostáva im síl a času na riešenie prítomnosti. K tomu prispieva aj neistota zamestnania, finančná, či strach o budúcnosť detí.
 
Drogy, alkohol a iné závislosti veľakrát ničia rodiny. Rodina má byť miestom prevencie a dobrých pravidiel. Spoločnosť a politika nechápu, že ohrozená rodina stráca schopnosť reagovať a pomáhať svojim členom. Dôsledky: zničené rodiny, deti bez koreňov, opustení seniori, siroty žijúcich rodičov a mladí bez pravidiel. Domáce násilie je živnou pôdou pre formy sociálnej agresivity. Rodinné vzťahy vytvárajú osobnosť. Kde nie je rozhovor, sú obranné postoje, členovia si nie sú oporou; stráca sa povzbudzovanie, vzťahy sú konfliktné a násilné, medzi rodičmi a deťmi poznačené nepriateľskými postojmi. Násilie v rodine je pre ľudské vzťahy školou hnevu a nenávisti.
 
Tlak spoločnosti postaviť tradičnú rodinu (muža a ženu) do úzadia, ohrozuje dozrievanie osôb, starosť o spoločné hodnoty a eticky rozvoj miest a obcí. Iba jednota medzi jedným mužom a jednou ženou napĺňa sociálnu funkciu, a je stabilným záväzkom, ktorý umožňuje plodnosť. Rozmanitosť rodinných situácii ponúka istý životný poriadok. No spolužitie bez manželstva alebo medzi osobami rovnakého pohlavia nemožno stavať na roveň manželstvu. Nejednota, nestabilnosť vzťahu, či dokonca zväzok bez odovzdávania života, nemôže zabezpečiť budúcnosť spoločnosti. Dnes je potrebné pomáhať prekonávať rizika manželom, sprevádzať ich pri vychovávaní deti a upevňovať stabilitu manželstva.
 
50 -52
Zdroj: sv. Otec, Pápež František, Amoris Laetitia
Autor: drh