www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?archiv&id=976
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Archív

Dnes je: 16. jún 2024     Meniny oslavuje: Blanka

Zoεpédia - náhodný výber: Biskupská berla, Misijné sestry, Martyrikon.     pohľadnice

Čítanosť(12788)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Svätenie vody na Zjavenie Pána

Biskup so sprievodom odchádza na miesto svätenia.

Ľud spieva:

Tropár, hl. 8.:Nad vodami zaznieva hlas Pánov: * „Príďte, všetci, a prijmite Ducha múdrosti, * Ducha rozumu a Ducha bázne Božej, * Krista, ktorý sa nám zjavil.

Sláva i teraz:Bezhriešny Pane, ktorý si prijal podobu služobníka, * prišiel si k Hlasu volajúcemu na púšti: * „Pripravte cestu Pánovi“ * a prosil si o krst. * Vody sa zdesili, keď ťa uzreli. * Aj Predchodca s bázňou volal. * „Hľa, zažiarilo Svetlo sveta! * Ako sa osmelí sluha vystrieť ruku nad Vládcu? * Spasiteľ, ty posväť mňa i vody, * lebo ty si ten, čo sníma hriechy sveta.“

 

D: Premúdrosť.

Čtec:Čítanie z knihy proroka Izaiáša. (Iz 12, 3-6)

D: Vnímajme.

Čtec:Takto povedal Pán: Radostne budete čerpať vodu zo spásonosných prameňov a poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno. Oznámte národom jeho skutky. Rozhlasujte, že slávne jeho meno. Oslavujte Pána, veď veľkolepo konal. Nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľstvo Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!“

D: Vnímajme.

B: Pokoj všetkým!

       D:Premúdrosť vnímajme!

Ľ:Prokimen, hl. 3.: Pán je moje osvietenie a môj Spasiteľ, koho sa budem obávať?

D:Premúdrosť. Čtec: Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Korinťanom. (1Kor 10, 1-4)

D: Vnímajme.

Čtec:Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.

 

B: Pokoj s tebou!

D:Premúdrosť vnímajme!

Ľ: Aleluja. (3x)

K:Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.

B: Pokoj všetkým!

Ľ: I tvojmu duchu!

D: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka.

Ľ:Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

K: Vnímajme!

D:V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: “Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.”

Ľ:Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

D: Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

D: Aby najsvätejšia Trojica očistila túto vodu, modlime sa k Pánovi.

D: Aby silou a pôsobením Svätého Ducha dostalo sa jej spasiteľného požehnania ako Jordánu, modlime sa k Pánovi.

D: Aby dostala dar posväcovať, liečiť dušu i telo, aby bola užitočná v každej potrebe, modlime sa k Pánovi.

D: Aby očisťovala a zaháňala všetko zlé pôsobenie tajných i zjavných nepriateľov našej duše i tela, modlime sa k Pánovi.

D: Aby v tejto vode utonula sila vraha duší, modlime sa k Pánovi.

D: Aby bola zdrojom neporušiteľnosti a posvätenie domov, v každej dobrej veci a každého miesta, modlime sa k Pánovi.

D: Aby bola požehnaná ako rieka Jordán, modlime sa k Pánovi.

D: Aby skrze túto vodu neviditeľne k nám zostúpil Svätý Duch a posvätil nás, modlime sa k Pánovi.

D: Aby pokropením touto svätenou vodou bol osvietený náš rozum a my sme prijali dary Svätého Ducha, modlime sa k Pánovi.

D: Aby Pán Boh vypočul hlas našich prosieb a spasil nás, modlime sa k Pánovi.

D: Aby táto voda ponížila satana a odstránila všetky úklady, ktoré proti nám strojí, modlime sa k Pánovi.

D: Aby skrze túto vodu Kristus svojimi milosťami osvecoval náš rozum, modlime sa k Pánovi.

D: Aby táto svätená voda nám pomohla dosiahnuť nebeské Kráľovstvo, modlime sa k Pánovi.

D: Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlime sa k Pánovi.

D: Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

D: Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľ: Tebe, Pane.

 

B: Trojica večná, dobrotivá, božská, všemohúca, všadeprítomná, nepochopiteľná, neviditeľná, Stvoriteľ všetkých rozumných bytostí i neviditeľného sveta, plná milosrdenstva, neprístupné svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet, účinkuj aj vo mne, svojom nedôstojnom sluhovi.

Osvieť moje duchovné oči, aby som mohol oslavovať tvoju nekonečnú dobrotu a silu, aby ti bola milá moja modlitba za prítomný ľud. Nech moje hriechy nie sú prekážkou, aby na toto miesto zostúpil Svätý Duch.

Dovoľ mi ospevovať tvoju dobrotu: Oslavujem ťa, láskyplný Vládca, všemohúci, večný Kráľu.

Oslavujem ťa, Stvoriteľ a Udržovateľ všetkých vecí.

Oslavujem ťa, ktorý si na zemi z matky bez otca a na nebi z Otca bez matky.

V prechádzajúcich sviatkoch sme ťa velebili ako Dieťa. Teraz ťa vidíme ako dokonalého nášho Boha, ktorý sa zjavil v tele. Preto je dnešný deň sviatkom pre všetkých. Anjeli s ľuďmi plesajú. Zástupy svätých k nám sa pripájajú.

Dnes Svätý Duch v podobe holubice zostúpil na vody.

Dnes mesiac jasnými lúčami zalieva celú zem.

Dnes nezapadajúce Slnko sa rozžiarilo a svetlom Pánov vesmír osvietilo.

Dnes hviezdy svojím jasom nebo ozdobili.

Dnes tvor spína svoje ruky k Stvoriteľovi.

Dnes sa nám ukázal neviditeľný, aby sme mohli uzrieť jeho tvár.

Dnes vlny vôd ako na pleciach nosia svojho Vládcu.

Dnes Prorok a Predchodca s láskou pristupuje k svojmu Stvoriteľovi so svätou bázňou, lebo vidí, že Boh na zem zostúpil.

Dnes pred služobníkom skláňa svoju hlavu ten, čo nemá počiatok, aby zbavil moci hada, ktorý vládne vodám.

Dnes prorokova ruka spočíva na hlave Páliaceho ohňa, ktorý prišiel, aby nás odel krstným kúpeľom nesmrteľnosti.

Dnes zjavením nášho Boha stali sa liečivými vody Jordánu a celá zem bola zaplavená prúdom milostí.

Dnes vody Jordánu, zmývajú hriechy ľudstva. Raj sa znova otvoril a zažiarilo Slnko pravdy.

Dnes príchodom Pánovým stala sa sladkou trpká voda Mojžišova.

Dnes príchod Pánov zotrel nám slzy minulosti a zachránil nás ako nový ľud Boží.

Dnes sa rozplynula temnota a zažiarilo nám svetlo poznania Boha.

Zvlečme si dnes staré rúcho hriechu a odejme sa novým šatom svätosti.

Dnes tvoj príchod, Kriste, rozptýli temnoty sveta.

Dnes žiara nebies osvecuje každú bytosť. Príchod Pánov nám upravuje cestu spásy a ničí lesť pekla.

Dnes sa zaskvela svätá a slávna viera Cirkvi pred všetkými, čo oslavujú duchovný sviatok.

Dnes anjeli s ľuďmi jasajú. Zem sa na nebo zmenila. Radujú sa sväté zástupy ľudu Božieho.

Dnes sa ide dať pokrstiť Vládca, aby povzniesol ľudstvo k nebesiam.

Dnes nikomu Nepodrobený podrobuje sa svojmu služobníkovi, aby nás poroby zbavil.

Dnes sme získali nebeské Kráľovstvo. A Pánovmu Kráľovstvu nebude konca.

Dnes zem i more radostne plesajú a svet sa naplnil jasotom.

Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a naľakali sa. Jordán sa vrátil späť, keď uzrel oheň Božstva zostupovať do svojich vôd.

Jordán sa vrátil späť, keď uzrel Svätého Ducha v podobe holubice prichádzať a poletovať nad ním.

Jordán sa vrátil späť, keď videl neviditeľného Tvorcu v tele a Vládcu v podobe služobníka.

Jordán sa vrátil späť a hory sa triasli, lebo uzreli svojho Boha. Mraky hrmeli a žasli, že zostúpilo Svetlo zo Svetla, Boh pravý z  Boha pravého. Videli na Jordáne slávu Pánovu. Žasli, keď sa vo vode potápala smrť, ovocie hriechu a žíhadlo lesti i okovy pekla. A svetu bol daný krst ako záchrana.

Preto ja hriešny a nedôstojný tvoj služobník velebím tvoje veľké a podivuhodné skutky a s pokornou bázňou volám:

 

Svätiteľ trikrát opakuje a ponára sviece:

B: Veľký si, Pane, a veľkolepé je tvoje dielo. Niet primeraného slova, ktorým by sa mohli velebiť tvoje divy, lebo ty si svojou vôľou všetko stvoril. Svojou všemohúcnosťou všetko udržuješ a svojou prozreteľnosťou riadiš svet. 3x.

B: Pred tebou sa chveje všetko tvorstvo: Slnko ťa chváli, mesiac ospevuje, hviezdy sa ti klaňajú, celý vesmír ťa poslúcha. Pred tebou sa trasú priepasti a pramene vôd ti slúžia.

Ty si rozprostrel nebesá ako stan, zem si upevnil nad vodami a more pieskom ohradil. Ty dávaš vzduch na dýchanie.

Anjeli sa ti klaňajú, archanjeli ti slúžia, cherubíni ťa obklopujú a serafíni ospevujú. Velebia tvoju nesmiernu slávu, lebo ty si nekonečný Boh. Ty nemáš počiatok a tvoja veľkosť sa nedá slovom vyjadriť.

Zostúpil si na zem a prijal si ľudskú podobu a skrze svoje milosrdenstvo, Vládca, priniesol si nám spásu.

Klaniame sa tvojej dobrote, ospevujeme tvoje milosrdenstvo, zvelebujeme tvoje dobrodenia, lebo si zbavil kliatby naše ľudské pokolenie a svojím narodením si posvätil panenský život. Pre tvoje zjavenie ťa oslavuje všetko tvorstvo. Veď ty, Bože si zostúpil na zem a žil si medzi ľuďmi.

Aj brehy Jordánu si posvätil, keď si z nebies zoslal svojho Svätého Ducha, aby rozdrvil hlavy pekelných hadov, ktorí v jeho vodách prebývali.

Svätiteľ 3-krát dýchne v podobe kríža na vodu:

Preto príď aj teraz, láskyplný Kráľu a Svätým Duchom posväť túto vodu. 3x

 

B: Udeľ jej silu, aby očisťovala a posväcovala ako rieka, Jordán. Nech je prameňom nesmrteľnosti, prostriedkom posvätenia, odpustenia hriechov, uzdravenia v chorobe a ochranu proti nepriateľským mocnostiam. Nech je plná anjelskej sily, aby slúžila všetkým, ktorí z nej budú čerpať a piť z nej na očistenie duše i tela, na uzdravenie v chorobe, na posvätenie domov, i na každú inú dobrú potrebu.

Ty si náš Boh. Ty si vodou a Svätým Duchom obnovil ľudskú prirodzenosť, hriechom zúboženú. Ty si náš Boh, ktorý za Noema potopil hriech.

Ty si náš Boh, ktorý skrze Mojžiša previedol cez more ľud izraelský a vytrhol ho z moci faraonovej. Ty si náš Boh, ktorý na púšti vyviedol vodu zo skaly, že sa potoky naplnili, a tak si na púšti napojil svoj smädný ľud.

Ty si náš Boh. Ty si v dobe Eliášovej ohňom a vodou vytrhol svoj ľud z Bálovej lesti.

Svätiteľ ponorením prstov 3-krát žehná vodu:

Preto aj teraz, Vládca, posväť túto vodu svojím Svätým Duchom 3x.

Posväť, uzdrav, očisť a požehnaj všetkých, ktorí ju budú užívať.

B: Spas, Bože, veľkňaza všeobecnej Cirkvi (meno), rímskeho pápeža.

Ľ: Pane, zmiluj sa 3x.

B: Vezmi ho pod svoju ochranu a udeľ mu pokoj. Pokor každého jeho protivníka a daj mu všetko potrebné k spáse a k večnému životu.

K:Rozpomeň sa, Pane aj na nášho biskupa (meno) i na všetkých kňazov, diakonov a na prítomný ľud. Všetkým nám daruj pokoj, zdravie a spásu duše a mnoho šťastných rokov. Zmiluj sa nad nami, Bože podľa svojho veľkého milosrdenstva. Nech všetko tvorstvo, viditeľné i neviditeľné, anjeli i ľudia, oslavujú tvoje presväté meno Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

B: Pokoj všetkým.

Ľ: I tvojmu duchu.

D:Skloňte si hlavy pred Pánom.

Ľ: Pred tebou, Pane.

B: Pane, nakloň svoje ucho a vyslyš nás. Ty si sa dal pokrstiť v Jordáne a posvätil si vody, preto posväť aj nás, ktorí tu pred tebou skláňame svoje hlavy a tak dokazujeme svoju poníženosť. Daj, aby nás používanie tejto vody naplnilo tvojím požehnaním. Nech slúži zdraviu duše i tela. Lebo ty, Pane, si naše posvätenie. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, i tvojmu Otcovi i presvätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

Svätiteľ 3-krát ponorí kríž do vody a robí znamenie kríža.

Potom kropí všetok ľud svätenou vodou.

Ľud spieva tropár, hl. 1.:Pri tvojom krste v Jordáne * zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. * Otcov hlas ti vydal svedectvo. * Nazval ťa svojím milovaným synom. * Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. * Svojím zjavením si osvietil celý svet. * Kriste Bože sláva tebe.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε